Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stravní řád + alergeny

Stravovací řád MŠ

 

Adresa školy : Mateřská škola Matjuchinova , U Lékárny 592,

                        Praha - Zbraslav

Mateřská škola,Matjuchinova 698,Zbraslav

Mateřská škola,Ottova 919,Zbraslav

Mateřská škola, U Lékárny 592,Zbraslav

Vývařovna, U Včely 1442, Zbraslav

 

Vedení: vedoucí ŠJ:     Veselá Dagmar

pomocná kuchařka : Marková Monika - MŠ Matjuchinova

pomocná kuchařka:  Vošahlíková Markéta - MŠ Ottova

                       pomocná kuchařka:  Boučková Vendula - MŠ U Lékárny

                       kuchařka: Blažková Hana - Vývařovna, U Včely

                       kuchařka:  Černá Petra - U Včely

                       pomocná kuchařka: Jana Pokorná - Voráčková

 

1)Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 25.2.2005, FN /Metodikou spotřebního koše.
Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000
Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných.
Vyhláškou 490/2000 ze dne 15.12. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.
Nařízení ES - od 1.1.2006, 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002.
Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Strávník má nárok na stravu jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu stravného.

Dle § 35 ze školského zákona může dojít k ukončení předškolního vzdělávání v MŠ,pokud neuhradí rodič školní stravování.

Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

Dle § 119 je zakázán odběr jídla do jídlonosičů / dítě má nárok na dotovanou stravu pouze v době pobytu ve školském zařízení/.

 

2)Provoz ŠJ - výdejen

Pracovní doba      7:00 – 15:30

Výdejní doba pro děti a zaměstnance

přesnídávka          8:45 – 9:15

obědy                  11:45 – 12:30

svačina               14:30 - 15:00

 

3)Výše stravného

Výše stravného je určena předpisem ředitele školy :

 

Kategorie I – děti 3 až 6leté                            37,- Kč

přesnídávka      8,- Kč

oběd                21,- Kč

svačina             8,- Kč

 

Kategorie II – děti 7leté                                   39,- Kč

přesnídávka        8,-Kč

oběd                  23,- Kč

svačina               8,- Kč

 

4)Placení stravného

Placení obědů a provozních poplatků bude prováděno inkasem.U svého bankovního ústavu povolíte souhlas s inkasem k 15-tému dni v měsíci. Rodiče vyplní přihlášku ke stravování, kde uvedou číslo účtu, ze kterého bude prováděno inkaso.V případě, že nedojde k inkasu se provádí bezhotovostní platba na účet MŠ 130722319/0800 + variabilní symbol(číslo dítěte přidělené vedoucí ŠJ)

Provozní poplatek od 1. 9. 2017 na šk.rok 2017/2018 je stanoven na 537,00 Kč a je vybírán společně se stravným každý měsíc.

V měsíci září je vybírána jistina ve výši 1.600,- Kč, která je vyúčtována v měsíci červenci po celkové vyúčtování školního roku.

5) Přihlášky ke stravování

Podávají se vždy na začátku školního roku.

6) Odhlášky ze stravování

Provádí se osobně nebo telefonicky ve své MŠ do 7:45  hod. ráno.

pro MŠ Matjuchinova :      257 921 528,

pro MŠ Ottova :                257 921 154,

pro MŠ Eliška :                 601 555 193,  246 036 592,

                                         246 036 594 - zelená třída

Jinak je neodhlášený oběd strávníkovi účtován. V MŠ není umožněno odnášení stravy v jídlonosičích.

7) Vyúčtování

Bude provedeno u každého strávníka každý měsíc.Po uzávěrce měsíce bude zůstatek převeden na další měsíc a inkasem bude doplacena částka dle kategorie strávníka.

8) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

O termínech a formě placení prázdninového provozu jsou rodiče s předstihem informováni na nástěnce.

9) Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen na nástěnce. Pitný režim je zajištěn ve všech třídách po celý den i na zahradě. Děti s potravinovou alergií musí dodat potvrzení od lékaře.

10) Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí nebo ředitelkou školy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Alergeny ve školní jídelně

závodním i veřejném stravování

Na základě legislativy 1169/2011 EU bylo stanoveno 14 hlavních

potencionálních alergenů, které podléhají legislativnímu označení a jsou

přílohou nařízení 1169/2011 EU.

Nařízení se vztahuje na všechny potravinářské produkty určené pro konečného

spotřebitele, včetně produktů dodaných do provozu veřejného stravování

(restaurací, jídelen, nemocnic a různých gastronomických provozů), jakožto i

produktů určených k jejich zásobování.

Směrnice nabývá platnosti 13. 12. 2014 a od této doby bude v jídelním lístku

vedle daného pokrmu uváděno číslo alergenu.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale

nebude brán zřetel ne jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si

musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel

strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem

nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce

potravin a pokrmů.

Seznam alergenů bude vyvěšen v kažškolce vedle jídelního lístku.