Jdi na obsah Jdi na menu
 


Práva a povinnosti

Práva a povinnosti dětí, učitelek a zákonných zástupců dětí

Práva dětí vychází z Úmluvy o právech dítěte.

Práva a povinnosti dítěte :

Dítě má právo

 • žít se svými rodiči

 • na svobodu projevu, myšlení, svědomí, náboženství

 • na ochranu soukromí, ochranu před násilím, diskriminací, zneužíváním

 • na ochranu zdraví a léčení

 • na rovný přístup ke vzdělání

 • na plný rozvoj osobnosti, na životní úroveň

 • na odpočinek a volný čas

 • na přístup k informacím

Povinnosti dítěte

 • řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob

 • nesmí se dopouštět projevů rasismu a šikany

 • snaží se dodržovat hygienické, společenské, bezpečnostní a kulturní návyky

 • chránit sobě a ostatním zdraví, majetek

Práva a povinnosti učitelky :

Práva učitelky

 • nepřijmout dítě, které jeví známky nemoci a mohlo by ohrozit zdraví ostatních

 • nepřijmout dítě, které nebylo včas přihlášené do MŠ

 • upozornit rodiče na nevhodné chování a oblečení

 • odmítnout požadavky rodičů, které nejsou v souladu se Školním řádem a ostatními dokumenty MŠ nebo jsou v rozporu s Úmluvou o právech dítěte

 • nevydat dítě jiné osobě, než je zákonný zástupce dítěte nebo osoba k tomu písemně rodiči zmocněná

Povinnosti učitelky

 • dodržovat pracovní kázeň a plnit příkazy ředitelky

 • odpovídat za bezpečnost a výchovnou činnost svěřených dětí

 • zajišťovat ochranu dětí před patologickými jevy – šikana, týrání, drogy apod. a včas informovat ředitelku

 • informovat rodiče o změnách při provozu MŠ – úraz dítěte, změna zdravotního stavu,

 • informovat ředitelku o veškerých změnách a problémech

 • spolupracovat s rodiči

 • zachovávat mlčenlivost, nepodávat jakékoliv informace jiné osobě než zákonnému zástupci, uchovávat služební tajemství

 • chránit majetek a hospodařit s prostředky jí svěřené

 • respektovat a dodržovat práva dětí a rodičů

Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

 • ve všech prostorách MŠ včetně zahrady platí zákaz kouření, používání omamných látek a alkoholu

 • s dětmi se navštěvovat pouze známá, bezpečná místa, dbá se , aby neopustily prostor

 • při pohybu mimo MŠ se vždy upozornit na nebezpečí a možný nález nebezpečných věcí – stříkačky, léky apod.

 • vést děti ke zdravému způsobu života, seznamovat s nebezpečím různých závislostí – drogy, alkohol, kouření, hráčství

 • vést děti ke kamarádství, neubližovat slabším, nesmát se postiženým, ale pomáhat jim

Prevence : komunitní kruh, spolupráce se zákonnými zástupci a ostatními organizacemi,

s pedagogicko – psychologickou poradnou, zařazování výukových programů

Práva a povinnosti zákonných zástupců :

Práva zákonných zástupců

 • na diskrétnost a ochranu informací

 • volného vstupu do MŠ a účastnit se probíhajících činností, aniž by je narušovali

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte

 • na informace o Školním vzděl. programu a akcích MŠ

 • zapojit se do práce Rady rodičů a zde předkládat a obhajovat zájmy rodičů

 • po dohodě účastnit se školních i mimoškolních akcí

 • půjčovat si odbornou literaturu

 • hodnotit práci školy, jídelníček a přispívat svými nápady a názory

Povinnosti zákonných zástupců

Vymezuje Zákon o rodině č.91/1998 Sb. o rodině

 • zajistit, aby dítě docházelo do MŠ řádně, dokládat důvody nepřítomnosti

 • nevodit do MŠ dítě, které jeví známky nemoci v zájmu ochrany zdraví

 • informovat o změnách ve zdravotním stavu, obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh vzdělávání

 • dodržovat Školní řád a další dokumenty týkající se provozu MŠ

 • uhradit předepsané platby v termínu, při jejich porušování může být dítě vyřazeno z docházky v MŠ

 • na vyzvání se osobně účastnit projednání otázek týkajících se dítěte nebo docházky

 • oznámit údaje nezbytné pro školní matriku a veškeré změny v těchto údajích

 • upozornit učitelku na jakékoli změny v rodině ovlivňující psychický a fyzický stav dítěte

Podmínky zacházení s majetkem MŠ ze strany dětí :

Pro zacházení s hračkami a materiály jsou dohodnuta pravidla na začátku roku a děti jsou povinny je dodržovat.

K šetrnému zacházení jsou děti celodenně vedeny v rámci rozvoje kompetencí.

V případě poškození majetku jsou děti vedeny k řešení a nápravě s pomocí učitelky nebo za spoluúčasti rodičů. V případě poškození majetku většího rozsahu, v důsledku nedodržení pravidel, podílí se na řešení zákonní zástupci vždy.