Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika MŠ

INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE
PROVOZ :
Mateřské školy řídí ředitelka, v době její nepřítomnosti ji zastupuje statutární
zástupkyně nebo vedoucí učitelka. Ředitelka a hospodářka mají pro rodiče
vyhrazeny hodiny dle telefonické domluvy kdykoliv.
Provoz MŠ Matjuchinova, Ottova je od 6:30 do 17:00 hod.
MŠ Eliška 6:30 do 17:00 hod.
Z bezpečnostních důvodů jsou uzamčeny a po 17:00 hod. zakódovány.
Docházka dětí do MŠ je do 8,15 hod. nebo po předchozí dohodě mimo stabilní dobu.
Po obědě do 12:15 hod., odpoledne od 15:00 hod.. Mateřské školy mají zájem
o spolupráci s rodiči. Je zde zaregistrována Rada rodičů.
 
Rozpočet MHMP : 9.511.388,-Kč
Rozpočet MČ Zbraslav : 2.168.000,-Kč
 
RADA RODIČŮ :
předseda: Šárka Kincelová
pokladní: Lenka Doležalová
jednatel: Kateřina Seidlová
člen: Kolihová Věra, Pivoňková Klára, Pavlína Bendová
za MŠ: Dagmar Meisnerová
 
PLATBY :
Platba za stravné a úplata za předškolní vzdělávání jsou rodiči hrazeny
souhlasem s inkasem a splatné k 15. v měsíci na měsíc následující.
Opakované neplacení je považováno za vážné porušení
a může vést k předčasnému vyloučení z MŠ.
 
STRAVNÉ :
Řídí se vyhláškou MŠMT č. 107/2005 o školním stravování. Děti jsou
zařazeny dle věku do dvou kategorií - děti 3-6 let : celodenní stravné 37,-Kč děti,
které dosáhnou od 1.9. do 31.8. příslušného roku 7 let :   celodenní stravné 39,-Kč,
Oběd lze odhlásit i telefonicky nejpozději do 7:45 na příslušný den,
jinak propadá. MŠ mají vývařovnu obědy jsou dováženy, svačiny jsou připravovány
MŠ.
Hospodářka sleduje hygienické předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zdravé
výživy, dodržování spotřebních košů, pestrosti a kvality vybraných jídel. Je vyvěšen
v šatně. Pitný režim je po celý den v MŠ i venku (čaje, ovocné šťávy a džusy, mošty).
Děti dostávají dopolední, odpolední svačinu a oběd v tříhodinových intervalech.
 
ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ :
Řídí se vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., vnitřní směrnicí v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Úplata za celodenní a polodenní
docházku je 600,-Kč měsíčně. O osvobození od úplaty nebo jejím snížení
/ na ½ / na základě písemné žádosti rozhoduje ředitelka.
Osvobozen od úplaty je rodič, který předloží písemné rozhodnutí odboru
SSP o výši životního minima. Snížení je možné pokud dítě nedochází ani jeden
den v měsíci do MŠ, např. nemoc, dovolená. Netýká se prázdninového provozu.
Vzdělávání dětí v posledním ročníku MŠ je bezúplatné. Děti s OŠD hradí úplatu .
(zákon č. 561/2004 Sb.,§ 123 odst. 2).
 
DALŠÍ :
Mateřské školy na základě nabídek institucí a zájmu rodičů nabízejí různé kroužky a aktivity 
v rámci výchovného působení (logopedie, angličtina apod.)Pravidelně
v průběhu roku probíhají : výlety, 2 pobyty na škole v přírodě, divadelní
a hudební představení, karnevaly, oslavy, besídky, nadílky, soutěže, fotografování,
rozloučení se školáky apod. Uvítáme spolupráci nejen rodičů formou pomoci,
námětů i kritiky, v neposlední řadě sponzorských darů. Spolupracujeme s různými
školami a institucemi, s  Pedagogicko – psychologickou poradnou. Nabízíme rodičům
možnost zapůjčit si odbornou literaturu.
 
Zápis do MŠ většinou probíhá v dubnu, je vypsán pro děti s trvalým pobytem
na MČ Zbraslav, které k 31.8. dovrší věku tří let.Termín písemného podání žádosti, potvrzení
o trvalém bydlišti dítěte a odevzdávání lékařem potvrzených evidenčních listů,
popř. rozhodnutí ZŠ o odkladu školní docházky je včas oznámen. 
Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno poštou.
Na schůzce nově přijatých dětí dohodne individuálně ředitelka adaptaci a docházku dítěte
do MŠ a další podrobnosti. Rodiče jsou seznámeni s řády, směrnicemi a vnitřními pokyny
MŠ. Jejich porušování může být důvodem k předčasnému ukončení docházky dítěte do
mateřské školy.